Em đã hiệu chỉnh bổ sung những thiếu sót theo sự hỗ trợ của các bác.

Vụ bảng biểu như bác Ken đề nghị em sẽ ngâm cứu sao cho đẹp rồi hiệu chỉnh sau.

Cảm ơn các bác nhiều.