Nội dung bài viết

Một cộng một bằng mấy? (viết bằng chữ)