https://www.youtube.com/watch?v=SmTBSX98ECY&list=PL8a10JKAJv8AoyKgnTTL9IDgtXVm_Dc83
Mình cũng sơn bằn cọ. Bạn tham khảo cái này. Tên này sơn toàn bằng cọ